Projekt „Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci bezprzewodowej słuchawki Axtel X3” na bazie wyników B+R” o wartości: 9 020 354 zł, dofinansowany w kwocie: 4 560 862,50 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

 Projekt Axtel

Projekt ma na celu uruchomienie produkcji i zaoferowanie na rynku innowacyjnej bezprzewodowej słuchawki Axtel X3, bazującej na prototypie stworzonym w trakcie prac B+R zrealizowanych na nasze zlecenie. W efekcie nastąpi dywersyfikacji produktów firmy, z możliwością dalszego ich rozwoju, co przyczyni się do realizacji potrzeb obecnych klientów, jak również pozyskania nowych. W wyniku realizacji projektu dojdzie też do stworzenia nowych miejsc pracy.